Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pedicure-Plan

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure-Plan en een cliënt waarop Pedicure-Plan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Omwille van de leesbaarheid is ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.
 • Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure-Plan aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
2. Diensten
 • Pedicure-Plan zal de behandeling aar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Pedicure Plan licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling.
 • Pedicure-Plan vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 • Pedicure-Plan acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.
 • Pedicure-Plan zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetentiesvalt.
 • Pedicure-Plan is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.
 • Pedicure-Plan is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.
3. Afspraken
 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden gemaakt.
 • De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – op werkdagen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure-Plan door te geven. De afmelding kan uitsluitend telefonisch of per e-mail geschieden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Pedicure-Plan 100% van het honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure-Plan de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.
 • Bij verhindering van de afspraak door Pedicure-Plan dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt. 
4. Tarieven en betaling
 • Pedicure-Plan vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure-Plan, doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.
 • Pedicure-Plan is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.
 • Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep of de desbetreffende podotherapeut.
 • Pedicure-Plan brengt de cliënt mondeling of schriftelijk op de hoogte van de ‘eigen bijdrage’. Dit is het resterende bedrag wat overblijft na aftrek van de declaratie aan de Ketenzorg of podotherapeut
5. Ambulant
 • Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure-Plan gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving.
 • Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure-Plan gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen 7 dagen dient te voldoen.
6. Personeel in de praktijk
 • Indien Pedicure-Plan dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.
7. Persoonsgegeven en privacy
 • De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure-Plan.De persoonlijke gegevens worden door Pedicure-Plan opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. 
8. Geheimhouding
 • Pedicure-Plan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure-Plan verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
9. Aansprakelijkheid
 • Pedicure-Plan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Pedicure-Plan is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.
10. Beschadiging en diefstal
 • De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en / of materialen van Pedicure-Plan. Diefstal wordt door Pedicure-Plan altijd gemeld bij de politie.
11. Garantie
 • Pedicure-Plan geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
12. Klachten
 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure-Plan.
 • Pedicure-Plan dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure-Plan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.
 • Indien Pedicure-Plan en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
13. Gedrag
 • De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen.
 • Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure-Plan het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
14. Recht
 • Op elke overeenkomst tussen Pedicure-Plan en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Actueel

Herfst


Het is alweer herfst. Tijd om je voeten weer winterklaar te maken. Maar ook tijd om je voeten weer zomerklaar te maken.

In deze periode kun je juist beginnen met het aanpakken van schimmelnagels. Je voeten zitten toch opgesloten in dichte schoenen.

Wil je meer weten of een afspraak maken? 
Stuur een berichtje.Direct contact

Vul uw gegevens in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op!

maar u kunt mij natuurlijk ook bellen:
Tel: 06 - 46 89 95 52